Adatkezelési tájékoztató ingatlankereső ügyfelek részére 


Tisztelt ingatlan kereső!


Dominium Ingatlanközvetítő Iroda (székhely:Dugonics u. 11. tel: +36-20-507-8817, e-mail cím:kozvetites@dominiumkft.hu), mint adatkezelő(továbbiakban: adatkezelő)ezúton szeretnénk tájékoztatni az általunk kezelt személyesadatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és azadatkezelés további jellemzőiről, továbbá az Ön adatkezelésselkapcsolatos jogairól.


Ön, mint vásárolni/bérelnikívánó személy korábban megkereste az ingatlan-közvetítésselfoglalkozó ingatlanirodánkat, mint adatkezelőt,annak érdekében, hogy az Ön által megadott feltételeknekmegfelelő ingatlant keressen, illetve ajánljon. Ezzel kapcsolatbanÖnt díjfizetési kötelezettség nem terheli.


Önnek, a fentieken túllehetősége van a hitelügyintézéssel kapcsolatos segítő szolgáltatásunkat igénybe venni. Ingatlanirodánk, mint adatkezelő,kérésére segítséget nyújthat Önnek a hitel ügyintézéssel kapcsolatban is. Amennyiben Ön már megkereste Ingatlanirodánkathitelügyintézéssel kapcsolatos segítő szolgáltatással kapcsolatban, akkor ennek kapcsán megadott adatait az alábbiak szerint kezeljük.


A fentiek során Ön személyesadatokat is közölt Irodánkkal, mint adatkezelővel,amelyek kezeléséről az adatkezelő ezúton tájékoztatja.


1.1. Az adatkezelő az ingatlan kereséskapcsán az alábbi személyes adatokat kezeli: név, lakcím (ha az érintett megadta), telefonszáma, email címe, és az érintett által a keresett ingatlanra vonatkozóan megadott adatok, paraméterek (különösen:ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése,hasznos alapterülete, építési módja, komfort fokozata, fűtésimódja, szobaszáma, ill. építési telek területe).

1.2. Az adatkezelő a hitelügyintézéssel kapcsolatos segítő szolgáltatás kapcsán az alábbi személyes adatokat kezeli: név, telefonszám, e-mail cím,és az érintett által megadott, igényelni kívánt hitelre vonatkozó alapvető adatok (különösen: havi nettó jövedelem,igényelt hitel típusa és összege, ingatlan vételára, önerőmértéke).

Az adatkezelő jogos érdeke,hogy az ingatlanok értékesítését, ezzel megbízása teljesítését elősegítse azzal, hogy a potenciális érdeklődők/vevők részére igény esetén segítséget nyújtson a hitelfelvételhez.

Az adatkezelés jogalapja kapcsán elvégzett érdekmérlegelési teszteket az alábbi linkekentekintheti meg:

Ingatlan kereső érdekmérlegelési tesztlink

Hitelügyintézéssel kapcsolatos érdekmérlegelési teszt: link

Az 1.1. pontban megjelölt adatokat az adatkezelő abból a célból kezeli, hogy Önnek vásárlás/bérbevétel céljából az Ön által keresett, megadott feltételeknek megfelelő ingatlant keressen és ajánljon, és létrehozza az ingatlant eladni/bérbe adni kívánó és a vásárolni/bérbe venni kívánó érdeklődő kapcsolatát.

Az 1.2. pontban megjelölt adatokat az adatkezelő abból a célból kezeli, hogy hitelközvetítéssel foglalkozó alkalmazottján, ill. szerződött partnerein keresztül Önnek hitelügyintézéssel kapcsolatban segítséget nyújtson, és ennek keretében partnerei számára a megadott adatokat szükség esetén továbbítsa.

Az adatkezelő az Ön 1.1. pontban megjelölt adatait addig kezeli, amíg Ön nem jelzi az adatkezelő számára, hogy az ingatlan keresésével hagyjon fel, vagy az adatai törlését egyéb okból nem kéri. Egyéb esetekben az adatkezelő személyes adatait az adatrögzítéstől számított 5 éven belül automatikusan törli, kivéve, ha a határidő letelte előtt Ön másként rendelkezik (például kéri, hogy az adatkezelőaz ingatlan keresést folytassa).

Az adatkezelő az Ön 1.2. pontban megjelölt adatait addig kezeli, amíg a hitelügyintézéssel kapcsolatos segítő szolgáltatást teljesíti, vagy ameddig Ön nem jelzi, hogy a hitelügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatást nem igényi, illetve az adatai törlését egyéb okból nem kéri. Egyéb esetekben az adatkezelő személyes adatait az adatrögzítéstől számított 5 éven belül automatikusan törli, kivéve, ha a határidő letelte előtt Ön másként rendelkezik (például kéri, hogy az adatkezelő a hitelügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatást folytassa).

Ön, mint érintett kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).

A fenti ügyekben kérelmét az adatkezelőhöz nyújthatja be (elérhetőség:kozvetites@dominiumkft.hu). Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül,de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön jogosult a NemzetiAdatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím:ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Önválasztása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helyeszerinti törvényszék előtt is megindítható.


Amennyiben kéri, hogy azadatkezelő a fent említett feltételek mellett a megadott személyes adatait megfelelő ingatlan keresése/ajánlása céljából továbbiak an ne kezelje, kérjük,kattintson ide: …………………………………………….


Amennyiben kéri, hogy azadatkezelő a fent említett feltételek mellett a megadott személyes adatait hitelügyintézéssel kapcsolatos segítség nyújtó szolgáltatás céljából a továbbiakban ne kezelje, kérjük,kattintson ide: ……………………………….


Abban az esetben, ha azadatkezelő  Dominium Ingatlanközvetítő Iroda ingatlankeresési és/vagy hitelügyintézési tevékenysége nem sérti az Ön érdekeit, nincs semmi teendője, biztonságosan kezeljük személyes adatait.